Jaarverslag 2011

posted in: Blogberichten | 0

Inleiding

Het was het jaar van de Binnenvaart, maar ook van Manufactured Landscapes; het jaar van het water, maar ook het jaar van het land. Kortom, een jaar van Tegenpolen, wat ook al bleek uit de gelijknamige expositie van Sacha de Boer en Raymond Rutting.
Het was ook het eerste jaar waarin wij geen lid meer waren van de Fotobond. Op een vraag van het bestuur naar de ervaringen hiermee reageerden enkele leden met de constatering dat zij het wedstrijdelement wel hadden gemist. Het bestuur zal nu in clubverband daarin voorzien.
Dit jaar was ook een  jaar van consolidatie van de nieuwe structuur waarin wij met themagroepen werken.
Het was het jaar waarin het begrip “fotograaf van de maand” geleidelijk uit de aandacht verdween.
Het was ook het jaar waarin driekwart van de leden 6 of meer van de 10 clubavonden bezocht.
Bovendien was het dit jaar dat Jan Bosch te kennen gaf na 35 jaar (!) het penningmeester-schap en de bijbehorende kas te willen overdragen aan een opvolger, naar wie dus nu wordt omgezien!
Helaas was het ook het jaar waarin wij definitief afscheid moesten nemen van ons erelid Jan Holtman. Al lange tijd was hij niet meer in staat om aan de clubactiviteiten deel te nemen. Na een langdurig ziekteproces overleed hij op 20 juni j.l.

Van het bestuur

Het bestuur vergaderde 5 maal en daarnaast nog 2 keer met de coördinatoren van de themagroepen.
Omdat het bestuur werd uitgebreid met een zevende lid konden de taken evenwichtiger worden verdeeld. De nieuwe taakverdeling werd aan de leden toegezonden zodat iedereen kan weten bij wie je moet zijn.
Veel tijd en energie werd besteed aan de expositie Tegenpolen en aan het jaarthema van de Binnenvaart, maar ook aan een mooie nieuwe website en aan het jaarprogramma voor 2012.

Ledental

We begonnen dit jaar met 68 leden en een wachtlijst van 3. In de loop van het jaar werd het lidmaatschap door 10 leden beëindigd. In de meeste gevallen werd gebrek aan tijd voor  de hobby als reden opgegeven.
Er kwamen 7 nieuwe leden bij, zodat we per 1 januari 2012 weer het maximale aantal van 65 leden hebben. Op de wachtlijst staan 9 aanmeldingen.

Clubavonden

Het jaar werd geopend met een nieuwjaarsreceptie in het Meulenhuus, waar ter inleiding op een van de jaarthema’s de documentaire Manufactured Landscapes werd vertoond. Ook werd de dvd gedraaid die was gemaakt van de foto’s van het FIAT 500 weekend. Met een gezellige borrel en veel goede wensen kon FODO het nieuwe jaar in.
Zoals gebruikelijk was er in januari de Algemene Ledenvergadering waarin de noodzakelijke formaliteiten werden afgehandeld en het jaarprogramma voor 2011 werd besproken. De voorzitter en de penningmeester werden in hun functies herbenoemd en in de vacature voor een 7e bestuurslid werd na stemming door de benoeming van Karin van Hengel voorzien.
Na de pauze presenteerde de themagroep “abstract” het werk van de voorafgaande tijd.
Op 9 februari maakten wij kennis met Arjan Benning die ons een bijzondere serie foto’s toonde.
Op 9 maart was het podium voor de themagroep “natuur” en daarna voor vrij werk van andere clubleden.
13 april was de beurt aan Peter van Stralen met mooie foto’s van o.a. danseressen.
Daarna werd het 11 mei, tijd voor de themagroep “urban” en na de pauze voor vrij werk van overige clubleden.
Vervolgens dreven wij naar de zomer en volgde op 8 juni een avond met Ellen van der Kooij en Edwin van Munster, die ons de wondere wereld van het Visual Design lieten zien.
Het werd zomer en daarna kwam de herfst. Als eerste na de zomerstop was op 14 september Marco Bastmeijer te gast. Hij besprak met ons op zijn eigen, rechtstreekse wijze de foto’s van de jaarthema’s Manufactured Landscapes en Binnenvaart.
Op 12 oktober hadden wij met Harm Bokje afgesproken. Het werd een mooie en leerzame avond.
Op 9 november was het weer tijd voor een presentatie van themagroepen. Deze keer traden de groepen “Creative Photoshop”, “Van Alles Wat” en “Avondfotografie” op.
Tenslotte werd het 14 december en kwam Geurt Besseling zijn werk laten zien. Een indrukwekkende avond met prachtige beelden en een uitgebalanceerde vormgeving van de presentatie.

Andere activiteiten van de club

Onze contacten met Raymond Rutting leidden ertoe dat de expositie “Tegenpolen” die hij samen met Sacha de Boer had opgezet, ook naar Doesburg kwam. Samen met hen bereidden wij dat voor waarbij ook de Stichting Manifestaties Martinikerk Doesburg en het kerkbestuur waren betrokken. Wij boorden subsidiebronnen aan, verzorgden grotendeels de publiciteit , de organisatie van de opening op 21 augustus en hielpen bij het inrichten en later het ontmantelen van de expositie. De opening werd een groot succes: in de kerk was geen plaats meer onbezet. Het was een snikhete dag, maar door het koele klimaat van de kerk was  de sneeuw op de foto’s niet gesmolten en bleek het ijsblok met de sleutel nog keihard.
Dankzij subsidies en entreegeld kon € 2191,31 worden overgemaakt naar het goede doel: het Fair Climate Fund.
De commissie die de jaarlijkse Monumentendag organiseert had de medewerking van FODO gevraagd voor een fotopresentatie waarin de situatie op oude ansichtkaarten werd vergeleken met de huidige situatie. Het was veel werk, maar het resultaat mocht er zijn. De dvd werd tijdens de monumentendag in september in de Martinikerk vertoond.
De  Culturele Commissie van Doesburg geeft eens per jaar een culturele zondag in de herfst een bijzonder thema mee. Dit jaar was dat “fotografie”. Een paar leden van die commissie namen de organisatie voor hun rekening en nodigden fotografen uit mee te denken en te doen om dit initiatief vorm te geven. Ook fotografen van FODO werkten mee.
De fotografie moest het thema “over bruggen” betreffen in de ruimste zin van het woord. Tijdens de culturele zondag van oktober werden op diverse plaatsen in de stad de resultaten getoond. Daar kwam ook de dvd van de monumentendag weer aan bod.

Scholing

Ook dit jaar was er weer een mentoraatgroep; dit keer onder leiding van Pieter van Leeuwen.
Meer van technische aard was in april de workshop “strobist” met Brian Satoer, die in oktober ook een vervolg op de eerder gehouden workshop “Lightroom” gaf.
Peter Bakker verzorgde een workshop “camerabediening”.

Exposities

De mentoraatgroep o.l.v. Ab v.d. Bree organiseerde in de maand februari een expositie in de bibliotheek van Doesburg.

Ten slotte

Het bestuur dankt de coördinatoren en alle leden die een meewerkende rol hebben gespeeld om alle activiteiten van het afgelopen jaar tot een succes te maken. Wij hopen met de inzet van iedereen ook het komende jaar weer tot een leuk en creatief jaar te maken waarin weer veel te ontdekken en uit te proberen valt.

 

Doesburg, januari 2012
Namens het bestuur,
Jan Vijn, secretaris.

Deel deze informatie via:
Facebook Twitter Linkedin